Luật viên chức mới nhất hiện nay

Văn Bản Pháp Luật

Luật viên chức quy định chi tiết về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; quy trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu về Luật viên chức mới nhất hiện nay nhé.

Luật Viên Chức

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.
 2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.
 3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.
 4. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

 • 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực
  hiện hoạt động nghề nghiệp.
 • 2. Tận tụy phục vụ nhân dân.
 • 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề
  nghiệp và quy tắc ứng xử.
 • 4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
  và của nhân dân.

Bạn có thể xem chi tiết Luật viên chức 2010 tại đây :

Luật viên chức mới nhất có quy định viên chức cần lưu ý như sau:

Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP, trong trường hợp viên chức khi được bổ nhiệm vào các vị trí làm việc dành cho công chức thì chỉ phải tiến hành quy trình xét chuyển thành công chức và không phải thi tuyển theo các quy định về thi tuyển công chức.

Các điều kiện để được chuyển đổi sang công chức:

 • Thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng;
 • Viên chức phải có trình độ được đào tạo theo đúng chuyên ngành làm việc, có đầy đủ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khi chuyển sang vị trí công chức;
 • Viên chức phải đáp ứng được ngay yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của vị trí dành cho công chức sẽ chuyển sang.

Toàn bộ quá trình viên chức cống hiến thời gian công tác trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức sẽ được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến khen thưởng và các quyền lợi khác của viên chức trước khi đủ điều kiện và chuyển sang vị trí dành cho công chức.

Luật viên chức năm 2010 còn nhiều điểm quy định và hướng dẫn về tuyển dụng viên chức, thời gian làm việc và độ tuổi nghỉ hưu của viên chức, về các chế độ nghỉ phép đối với viên chức.

Trên đây là văn bản Luật viên chức mới nhất hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Tham khảo thêm:

Luật hôn nhân và gia đình

Bài viết liên quan