Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân

Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân mới nhất

Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân hiện hành là văn bản luật mang số 63/2014/QH13, được ban hành vào ngày 24/11/2014. Sau...
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 là văn bản luật mang số 55/2019/QH14, được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm...
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh...

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiện hành là văn bản luật...
Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Luật Tổ chức tòa án nhân dân mới nhất

Luật Tổ chức tòa án nhân dân hiện hành là văn bản luật mang số 62/2014/QH13, được ban hành vào ngày 24/11/2014. Sau đây...
Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam mới nhất

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam hiện hành là văn bản luật mang số 75/2015/QH13, được ban hành vào ngày 09/06/2015. Sau đây...
Luật Tổ chức chính phủ

Luật Tổ chức chính phủ mới nhất hiện nay

Luật Tổ chức chính phủ hiện hành là văn bản luật mang số 76/2015/QH13, được ban hành vào ngày 19/06/2015. Sau đây hãy cùng...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành là văn bản pháp luật mang số 80/2015/QH13, được ban hành vào ngày...
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam mới nhất

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam mới nhất

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hiện hành là văn bản luật mang số 94/2015/QH13, được ban hành vào ngày 25/11/2015. Sau đây...
Bộ Luật Tố tụng dân sự

Bộ Luật Tố tụng dân sự mới nhất hiện nay

Bộ Luật Tố tụng dân sự hiện hành là văn bản luật mang số 92/2015/QH13, được ban hành vào ngày 25/11/2015. Sau đây hãy...
Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân hiện hành là văn bản luật mang số 85/2015/QH13, được...