Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại theo luật pháp hiện hành

Tổng Hợp

Nhiều người đã nghe nói nhiều về văn bản quy phạm pháp luật nhưng ít ai hiểu đúng về vấn đề này. Blog Luật Việt sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại theo luật pháp hiện hành.

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là loại văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và trình tự đã được quy định. Loại văn bản này chứa đựng những quy tắc xử sự chung để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, thiết lập trật tự pháp lý rõ ràng.

Việc ban hành Văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Yêu cầu được đặt ra là phải xây dựng loại Văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn và phải đưa ra giải pháp điều chỉnh nếu gặp trở ngại.

Các Văn bản quy phạm pháp luật luôn có giá trị bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước với nhiều biện pháp như tổ chức, giáo dục, tuyên truyền,… và đặc biệt là biện pháp cưỡng chế.

văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại 1

Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại?

Theo điều 4 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật gồm 26 loại văn bản sau:

 1. Hiến pháp
 2. Bộ luật của Quốc hội
 3. Luật của Quốc hội
 4. Nghị quyết của Quốc hội
 5. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 6. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 8. Lệnh của Chủ tịch nước
 9. Nghị quyết của Chủ tịch nước
 10. Nghị định của Chính phủ
 11. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 13. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 14. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 15. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 16. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 17. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 18. Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước
 20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
 23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)
 24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn
 26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Qua bài viết này, bạn đã biết được Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại theo luật pháp hiện hành. Những loại văn bản khác sẽ được Blog Luật Việt cập nhật và bổ sung trong các bài viết khác.

Bài viết liên quan